Displaying 1-50 of 1 result.|Displaying 1-50 of 134 results.
ຄະນະວິຊາພາກວິຊາລະດັບຊື່ຫຼັກສູດສະຖານະ 
 
ຄສວພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສວພາກວິຊາ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສວພາກວິຊາ ການວາງແຜນພັດທະນາປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດ​ປະລິ​ນຍາຕີການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສວພາກວິຊາ ເທັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ: ເທັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວທພາກວິຊາ ຄະນິດສາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ຄະນິດສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວທພາກວິຊາ ຟີຊິກສາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດສາຂາ ຟີຊິກສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວທພາກວິຊາ ເຄມີສາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວທພາກວິຊາ ຊີວະສາດປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວທພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (2011)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳ ໂຍທາປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳສາດສາຂາວິສະວະກຳໂຍທາ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດ​ປລິນ​ຍາ​ຕີ ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ສາດ ສາ​ຂາ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ກົນຈັກ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກປະລິນຍາຕີຫລັກ​ສູດ​ປລິນ​ຍາ​ຕີ ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ສາດ ສາ​ຂາ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ອຸດສາຫະກຳ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳສາດສາຂາວິ/ກຳໄຟຟ້າ ພະລັງງານ​ນ້ຳ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຮນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາ ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຼນິກ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຮນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມປະລິນຍາຕີຫລັກສູດ ປະລິນຍາ​ຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາ: ວິສະວະກຳໂທ ລະຄົມມະນາຄົມ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳສາດສາຂາ: ວິສະວະກຳ ຄ​ອມພິວ​ເຕີ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳສາດສາຂາ: ເຕັກ​​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຂົວ-ທາງ ແລະ ຂົນສົ່ງປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດປະລິນຍາຕີວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ສາດ ສາ​ຂາ​ ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​​ຂົນສົ່ງ ​ແລະ ​ພາລາ​ທິກ​ານ (2013)ຮັບຮອງ
ຄວສພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຂົວ-ທາງ ແລະ ຂົນສົ່ງປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດປະລິນຍາຕີວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ສາດສາ​ຂາ​ ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ ຂົວ-ທາງ (2013)ຮັບຮອງ
ຄປມພາກວິຊາ ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ (2013)ຮັບຮອງ
ຄປມພາກວິຊາ ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດ​ປະ​ລິ​ນ​ຍາ​ຕີ​ປ່າ​ໄມ້ ສາຂາ ການ​ປ່າ​ໄມ້​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄປມພາກວິຊາ ຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງປ່າປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດປະລິນຍາຕີ ປ່າ​ໄມ້ສາຂາການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງປ່າ​ໄມ້ (2013)ຮັບຮອງ
ຄປມພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕຼີ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ສາຂາ ຄຸ້ມຄອງ ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ ທ່ີ່ດິນ, (2013)ຮັບຮອງ
ຄປມພາກວິຊາ ທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ ປ່າໄມ້ ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ​ອະນຸລັກ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສປພາກວິຊາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ສາຂາວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (2011)ຮັບຮອງ
ຄສປພາກວິຊາ ວິທະຍາການອາຄານ ປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ສາຂາວິທະຍາການອາຄານ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສປພາກວິຊາ ວາງແຜນແລະ ອອກ​ແບບ​ຜັງເມືອງປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີການວາງແຜນແລະອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາລາວ​-ຊື່​ສານ​ມວນນຊົນ ປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາລາວ​ວັນນະຄະດີ. (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາລາວ​-ຊື່​ສານ​ມວນນຊົນ ປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິຊາສື່ສານມວນຊົນ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາອັງກິດປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ສາຂາວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາຝະລັ່ງປະລິນຍາຕີ ຫຼັກ​ສູດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ສາຂາວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ຝຣັ່ງ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາຢີ່ປຸ່ນປະລິນຍາຕີຫລັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີ ສາຂາ​ວິຊາ ພາສາ​ຍີ່ປຸ່ນ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາຈີນປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ສາຂາວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ຈີນ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາວຽດນາມປະລິນຍາຕີ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາພາສາຫວຽດນາມ​ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາເຢຍລະມັນປະລິນຍາຕີຫຼັກ​ສູດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ ສາຂາວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ເຢຍລະມັນ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາ​ເກົາຫຼີປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ອັກສອນສາດ ສາຂາພາສາເກົາຫລີ (2013)ຮັບຮອງ
ຄອສພາກວິຊາ ພາສາ​ລັດ​ເຊຍປະລິນຍາຕີ ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ອັກສອນສາດ ສາຂາ ພາສາລັດເຊຍ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາ​ຕີ​ສຶກສາ​ສາດ ສາຂາຄະນິດສາດ​ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີ ສຶກສາສາດ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາ​ຕີ​ສຶກສາ​ສາດ ເຄມີ​ສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາ​ຕີ​ສຶກສາ​ສາດ ສາຂາຊີວະ​ສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ປະລິນຍາຕີ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສຶກສາສາດ ສາຂາປະຫວັດສາດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສຶກສາສາດ ສາຂາ​ວິທະຍາ​ສາດສັງຄົມ ພູມີສາດ. (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ປະລິນຍາຕີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສຶກສາສາດ ສາຂາ​ວິທະຍາ​ສາດສັງຄົມ ວິທະຍາສາດ ການ ເມືອງ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງ​ຄູ ພາສາຕ່າງປະເທດປະລິນຍາຕີ ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ສຶກສາ​ສາດ ສາຂາ ພາສາອັງກິດ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງ​ຄູ ພາສາຕ່າງປະເທດປະລິນຍາຕີ ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ສຶກສາ​ສາດ ສາຂາ ພາສາຕ່າງປະເທດ ພາສາຝຣັ່ງ (2013)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ພາສາ​ລາວ- ວັນນະຄະດີປະລິນຍາຕີ ຫລັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ສຶກສາ​ສາດສາຂາ​​ພາສາ​ລາວ - ວັນນະ ຄະດີ (2012)ຮັບຮອງ
ຄສສສ້າງ​ຄູ ຈິດຕະວິທະ ຍາສຶກສາປະລິນຍາຕີຫລັກ​ສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາວິຊາຈິດຕະວິທະຍາ ການ ສຶກສາ (2012)ຮັບຮອງ
ຄສສພາກວິຊາ ສ້າງ​ຄູ ບໍລິຫານການສຶກສາປະລິນຍາຕີຫລັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາການບໍລິຫານການສຶກສາ (2013)ຮັບຮອງ